REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO obowiązujący od dnia 01.01.2021 roku

 § 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

https://nordicsklep.pl jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest Nord Walk Aleksander Wilanowski, ul. Logiczna 6, 54-007 Wrocław, NIP: 924-174-04-47, Regon: 020402220, kontakt@nordicsklep.pl

 1. Niniejszy regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Użyte w niniejszym regulaminie określenia, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

a)    Regulamin – niniejszy regulamin;

b)    Serwis – witryna internetowa dostępna pod adresem: http:// nordicsklep.pl;

c)     Operator/Sprzedający – Nord Walk Aleksander Wilanowski, ul. Logiczna, 6 54-007 Wrocław, prowadzący działalność gospodarczą zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP nadzorowanej przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, organ dokonujący wpisu Sprzedającego do CEiDG: Urząd Miasta Wrocławia, NIP: 924-174-04-47, Regon: 020402220, kontakt@nordicsklep.pl;

d)    Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, ale nie ukończyła 18 lat w zakresie w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U. 2019 poz. 1145. ze zm.);

e)    Klient – Użytkownik dokonujący zakupu wybranego przez siebie Towaru za pośrednictwem Serwisu;

f)         Konsument– Użytkownik będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

g)    Konsument-Przedsiębiorca - osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zawierająca Umowę sprzedaży związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego;

 

h) Towar – asortyment związany z uprawianiem Nord Walk;

i)    Konto – część Serwisu dostępna po zalogowaniu się Użytkownika, określona adresem e-mail Użytkownika oraz zabezpieczona hasłem dostępu.

 1. Sprzedający oświadcza, że nie korzysta z żadnego kodeku dobrych praktyk rozumianego jako zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy z dnia 23.08.2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2070. z późn. zm.).

§ 2. WARUNKI TECHNICZNE

 1. Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu poprzez skrzynkę pocztową e-mail oraz przeglądarkę internetową.
 2. W celu skorzystania z pełnej funkcjonalności niektórych usług dostępnych w Serwisie, niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash, a także cookies.
 3. Operator uprawniony jest do prowadzenia prac konserwacyjnych w Serwisie, które mogą powodować czasowe utrudnienia lub uniemożliwienie Użytkownikowi korzystania z usług. Terminy prac i przewidywany czas ich trwania, będzie publikowany na stronie głównej Serwisu, przed rozpoczęciem ww. prac.
 4. Operator uprawniony jest  do umieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych.
 5. Użytkownik nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania Serwisu.
 6.  Niedozwolone jest korzystanie z Serwisu przez Użytkowników w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, w tym w sposób naruszający uzasadnione interesy Operatora oraz osób trzecich, a także wykorzystywanie Serwisu do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 123. późn. zm.).
 7. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8. Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 123. późn. zm.).

  § 3. REJESTRACJA I USUNIĘCIE KONTA, INNE USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu Użytkownikom dokonywania zakupów w Serwisie, w szczególności z wykorzystaniem Konta, a także na udostępnieniu usługi „Zadaj pytanie”, usługi polecania Towarów w serwisach społecznościowych szczegółowo wskazanych na karcie danego Towaru, usługi oceny Towaru oraz usługi newslettera (opisanej szczegółowo w § 8. Regulaminu).
 2. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie.
 3. Użytkownik zakładając Konto musi skorzystać z formularza rejestracyjnego, w którym zamieścić należy adres e-mail i wpisać hasło dostępu.
 4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje na adres e-miał wiadomość z linkiem aktywacyjnym, po jego uruchomieniu następuje potwierdzenie rejestracji Konta.
 5. Użytkownik zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie dane służące do logowania do Konto. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wynikłe z udostępnienia osobom trzecim danych umożliwiających dostęp do Konta.
 6. Operator zapewnia stały dostęp Użytkownikom do ich danych, w tym nieograniczoną możliwość ich edycji i zmian, w tym ich usunięcia.
 7. Zakazane jest przenoszenie praw przysługujących Użytkownikowi, wynikających z posiadania Konta na inne podmioty bez uprzedniej zgody Operatora wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 8. Operator uprawniony jest do usunięcia Konta Użytkownika w przypadku rażącego naruszenia postanowień Regulaminu przez Użytkownika (usunięcie Konta nastąpi w terminie 7 [słownie: siedem] dni od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego jego podstawę).
 9. Usługa „Zadaj pytanie” polega na umożliwieniu Użytkownikowi przesłania do Sprzedającego drogą mailową zapytanie dot. danego Towaru. W tym celu Użytkownik podaje swój adres email oraz pytanie dot. Towaru w formularzu dostępnym na stronie danego Towaru. Sprzedający udziela odpowiedzi z reguły w terminie 2-3 dni od otrzymania zapytania.
 10. Usługa polecania Towaru w serwisach społecznościowych polega na umożliwieniu Użytkownikowi zarejestrowanemu w serwisie społecznościowym wskazanym na stronie Towaru publikacji indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Użytkownika dotyczących Towaru wraz z linkiem do strony Towaru. Użytkownik nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia od Sprzedającego, ani innych korzyści za skorzystanie z tej usługi.
 11. Zamieszczając i/lub udostępniając treści poprzez oferowane przez Sprzedającego nieodpłatne usługi, o których mowa w niniejszym Regulaminie, Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania wprowadzanych treści. W razie jakichkolwiek wątpliwości przyjąć należy, że Sprzedający jedynie zapewnia Użytkownikom odpowiednie zasoby informatyczne do udostępniania i rozpowszechniania treści, jednak treści tych nie należy utożsamiać z poglądami Sprzedającego. Każdy z Użytkowników ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie treści poprzez korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego.
 12. Użytkownicy nie mogą zamieszczać, ani udostępniać treści, które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszać dobra osobiste osób trzecich, czy Sprzedającego, czy też naruszać jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, tajemnicę przedsiębiorstwa. Zabronione jest także zamieszczanie przez Użytkowników jakichkolwiek treści o charakterze obraźliwym, naruszających dobre obyczaje, przepisy prawne lub normy społeczne, czy też treści zawierające jakiekolwiek dane osobowe osób trzecich bez ich zgody, a także treści o charakterze reklamowym.
 13. Sprzedający umożliwia także na stronie danego Towaru dokonanie przez użytkownika oceny Towaru w pięciogwiazdkowej skali. Użytkownik nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia od Sprzedającego, ani innych korzyści za skorzystanie z tej usługi.
 14. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego w zakresie Konta oraz pozostałych usług opisanych w niniejszym Paragrafie zawierana jest na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdym czasie nieodpłatnie wypowiedzieć tę umowę.
 15. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie Serwisu. W przypadku, gdy usługi lub inne usługi oferowane przez Sprzedającego wskazane w niniejszym Regulaminie np. są z nim niezgodne, nie działają prawidłowo, Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Użytkownicy proszeni są o składanie reklamacji w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@nordicsklep.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedającego. Użytkownicy proszeni są, w celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji o szczegółowe opisanie zgłaszanych zastrzeżeń.
 16. Reklamacje związane z usługami świadczonymi drogą elektroniczną przez Sprzedającego rozpatrywane są w terminie do 30 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Użytkownik zostanie poinformowany przez Sprzedającego.

§ 4. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ, FORMY DOSTAWY I PŁATNOŚCI

 1. Serwis umożliwia składanie zamówień na Towary przez 7 (słownie: siedem) dni w tygodniu i 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny na dobę, z zastrzeżeniem § 2 ust. 3 Regulaminu. Klient może, ale nie musi rejestrować Konta w celu złożenia zamówienia w Serwisie.
 2. W celu złożenia zamówienia Użytkownik zobowiązany jest: dokonać wyboru Towarów; wprowadzić dane płatnika, wybrać sposób dostawy i płatności. Wraz ze złożeniem zamówienia Użytkownik potwierdza, iż zamówienie łączy się z obowiązkiem zapłaty za Towar.
 3. Złożenie zamówienia przez Użytkownika, oznacza, iż składa on Operatorowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży, a wysłane przez Operatora potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail, stanowi oświadczenie o przyjęciu powyższej oferty. Zamówienie dokonane przez niepełnoletniego Użytkownika dla swej ważności musi być potwierdzone przez jego opiekuna prawnego zgodnie z procedurą wskazaną podczas składania zamówienia. Dopiero z momentem potwierdzenia Sprzedającemu zamówienia przez opiekuna prawnego dochodzi do zawarcia umowy w Serwisie.
 4. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje na wskazany adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia zawierające: numer zamówienia, wykaz zamówionych Towarów, wartość zamówienia, dane Klienta oraz wybrany sposób płatności i dostawy.
 5. Zamówienie realizowane jest do 3 (słownie: trzech) dni roboczych, od zaksięgowania wpłaty należności na rachunku bankowym Operatora. W razie płatności za pobraniem, zamówienie realizowane jest do 3 (słownie: trzech) dni roboczych, od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Operatora.
 6. Wszystkie Towary oferowane w Serwisie są dostępne w ofercie stałej (na karcie produktu określony jest ilościowy stan magazynowy). Kijki o stałej długości i niektóre rozmiary odzieży i akcesoriów wymagają specjalnego zamówienia, wtedy czas realizacji  zamówienia  może wydłużyć się do 5 (słownie pięciu) dni. 
 7. W przypadku niedostępności zamówionego Towaru, Operator informuje Klienta o stanie zamówienia, a Klient podejmuje decyzję o dalszym sposobie realizacji zamówienia tj.:

a)       częściowa realizacja - Operator realizuje zamówienie wyłącznie w zakresie dostępnych Towarów, a zwolniony zostaje z obowiązku realizacji za Towary niedostępne;

b)       oczekiwanie na realizację - Klient zgłasza Operatorowi gotowość poczekania na realizację zamówienia, aż Towar będzie dostępny;

c)       anulowanie całości zamówienia - Klient zwalania Operatora z obowiązku realizacji zamówienia.

- w przypadku punktu a) i c), gdy Klient dokonał płatności za zamówiony Towar, Operator zwróci Klientowi należność w ciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych.

 1. Serwis realizuje dostawy na terenie całej Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej, Poczty Inpost bądź firmy kurierskiej.
 2. Czas realizacji dostarczenia przesyłki i koszty dostawy zależą od wybranego sposobu doręczenia, które wskazane są Klientowi podczas wyboru sposobu dostawy. Informacja o koszcie dostawy wyświetlana jest w module 'koszyk sklepu' - z możliwością wyboru proponowanego wariantu. Koszty przesyłek podane są szczegółowo w zakładce DOSTAWA na stronie Serwisu. Dostawa zamówień na kwotę od 300 zł (od kwoty tej nie wliczają się koszty dostawy) realizowane są na koszt Sprzedającego.
 3. Przy dostawie Towarów przez firmę kurierską, Klient proszony jest o sprawdzenie, w obecności kuriera, czy zarówno przesyłka, jak i Towary w niej zawarte, nie posiadają uszkodzenia wynikłego z transportu, czy są nienaruszone, zgodne z zamówieniem. Sprawdzenie przesyłki to bezpłatna usługa, gwarantująca najwyższą jakość usług. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z zamówieniem, Klient proszony jest o spisanie protokoły szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do Sprzedającego.
 4. Serwis wyróżnia następujące formy płatności:

a)       przelew bankowy – realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Operatora potwierdzenia wpłynięcia wpłaty na konto;

b)       pobranie przy odbiorze – realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia;

c)       płatność online przy pomocy systemu płatności – realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu potwierdzenia poprawnie wykonanej operacji od operatora płatności.

Operatorem kart płatniczych jest PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068. Dane osobowe zamawiającego przekazywane są za pomocą systemu płatności internetowych spółce PayPro S.A., która to spółka jest ich administratorem danych osobowych.

 1. Liczba oferowanych Towarów objętych promocją lub podlegających wyprzedaży jest ograniczona. Realizacja zamówień na takie Towary odbywa się w kolejności, w jakiej zostały one złożone przez Klientów, aż do wyczerpania zapasów.
 2. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Towarów bez wad, z wyłączeniem ewentualnych wad wskazanych w ofercie sprzedaży w opisach poszczególnych Towarów na karcie Towaru w Serwsie.

§ 5. CENY

 1. Zamieszczone w Serwisie ceny Towarów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto. Do ceny Towaru należy doliczyć koszt przesyłki.
 2. Podana cena w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną i wiążącą Użytkownika.

 § 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszystkie oferowane i dostarczane Towary są wolne od wad fizycznych i prawnych. W przypadku wystąpienia wady Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tego tytułu.
 2. Każdy Towar może być reklamowany z zgodnie przepisami  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny w zakresie dotyczącym rękojmi, jeżeli w ciągu 2 (słownie: dwóch) lat od wydania Towaru Klientowi, zostanie stwierdzona wada.
 3. W sytuacji wystąpienia wady Towaru, Klient może złożyć do Sprzedającego reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań: wymiany Towaru na nowy, naprawy Towaru, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna. Wybór żądania zależy od preferencji Klienta.
 4. Reklamacje należy zgłosić Sprzedającego w dowolnej formie np. elektronicznej na adres e-mail: kontakt@nordicsklep.pl lub wysłać listem na adres: ul. Logiczna 6 54-007 Wrocław. W reklamacji należy określić wadę oraz wskazać swoje żądanie w ramach rękojmi. Użytkownik może skorzystać z wzoru reklamacji, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.
 5. Reklamowany Towar należy odesłać na adres: ul. Logiczna 6 , 54-007 Wrocław.
 6. Jeśli Klient żąda wymiany Towaru lub jego naprawy, Sprzedający może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez Klienta byłaby niemożliwa do zrealizowania dla Sprzedającego albo w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.
 7. Sprzedający musi wymienić Towar lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Jeżeli żądanie reklamacyjne dotyczy naprawy Towaru, wymiany Towaru na nowy, obniżenia ceny Towaru, to na Sprzedającym spoczywa obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna.
 8. Koszty poniesione przez Klienta związane z odesłaniem reklamowanego Towaru, podlegają zwrotowi przez Sprzedającego.
 9. Sprzedający informuje, że wyraża zgodę na rozstrzyganie sporów konsumenckich w trybie ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016, poz. 1823). W razie nie uznania reklamacji przez Sprzedającego, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń i zwrócić się o interwencję do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej we Wrocławiu,
  ul. Ofiar Oświęcimskich 15a, 50-059 Wrocław, www.wiih.ibip.wroc.pl Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy Inspekcji Handlowej dostępne są na stronie internetowej urzędu oraz na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich” i „Ważne adresy”. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Zamawiającego będącego Konsumentem, który chce skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za  pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr/
  W celu uniknięcia wątpliwości Sprzedający wskazuje, że uprawnienia opisane w niniejszym ustępie 9. nie przysługują Zamawiającemu, który jest Konsumentem – Przedsiębiorcą.

 

§ 7. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, bez podania przyczyny w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od daty odebrania przesyłki.
 2. Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać Sprzedającemu na adres: ul. Logiczna 6, 54-007 Wrocław lub adres e-mail kontakt@nordicsklep.pl Jeżeli Konsument skorzysta z formy wysyłki oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży pocztą elektroniczną, Sprzedający prześle Konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania.
 4. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru tytułem odstąpienia od umowy.
 6. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni (słownie: czternastu) od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Konsumenta. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. W przypadku, gdy Konsument dokonywał płatności gotówką, sugerowane jest aby w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument podał numer rachunku bankowego, na który zostaną zwrócone środki oraz wyraził zgodę za zwrot środków pieniężnych w taki sposób.
 7. Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, bez podania przyczyny w terminie 14 (słownie: czternastu) dni, nie przysługuje w przypadku, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 8. W celu uniknięcia wątpliwości Sprzedający wskazuje, że uprawnienia opisane w niniejszym rozdziale przysługują także Klientowi, który jest Konsumentem – Przedsiębiorcą.

 

 § 8. NEWSLETTER

 1. Newsletter to usługa pozwalająca Użytkownikowi na subskrybowanie i otrzymywanie bezpłatnych broszur oraz innych informacji na adres e-mail, pochodzących od Operatora.
 2. Zapisanie się na newsletter jest możliwe poprzez dodanie adresu e-mail w dostępnym w Serwisie formularzu zapisu oraz wyrażenie przez Użytkownika w odpowiednim okienku, zgody na otrzymywanie od Operatora informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz.U. 2019 r. poz. 123. z późn. zm.) na wskazany adres e-mail.
 3. Użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z subskrypcji Newsletter wysyłając wiadomosć e-mail do sklepu na adres kontakt@nordicsklep.pl

 § 9. POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKI COOKIES

 1. Użytkownik dokonując zamówienia w Serwisie i/lub rejestrując Konto Zamawiającego i/lub zapisując się na subskrypcję newslettera i/lub kontaktując się mailowo lub telefonicznie, czy też przy użyciu formularza kontaktowego ze Sprzedającym, przekazuje Sprzedającemu swoje dane osobowe. W przypadku rejestracji Konta oraz kontaktu mailowego lub telefonicznego podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Sprzedającego polegający na wykonaniu Umowy sprzedaży i/lub podejmowaniu czynności zmierzających do zawarcia umowy sprzedaży (kontakt z Użytkownikiem) i budowaniu pozytywnych relacji z Użytkownikami Serwisu. W przypadku zapisania się do newslettera oraz rejestracji Konta podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika.
 2. Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane są przez Sprzedającego jedynie w celu, w którym zostały przekazane przez Użytkownika: dla potrzeb kontaktu z Użytkownikiem (przez okres kontaktowania się z Użytkownikiem), i/lub wykonania umowy sprzedaży (do czasu usunięcia Konta jednak nie wcześniej niż do czasu upływu odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu rękojmi) i/lub rejestracji Konta do czasu jego usunięcia z Serwisu), i/lub wysyłki drogą mailową informacji o charakterze reklamowym, handlowym, marketingowym (newsletter) (do czasu rezygnacji z newslettera).
 3. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb kontaktu z Użytkownikiem i/lub rejestracji Konta i/lub wykonania Umowy sprzedaży i/lub wysyłki newslettera. Dane osobowe udostępnione Sprzedającemu nie będą przekazywane podmiotom trzecim, innym niż wskazane w Regulaminie, w innym celu niż wskazane w Regulaminie, bez uzyskania uprzedniej odrębnej zgody Użytkownika.
 4. Sprzedający informuje także, że Użytkownik ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a udzielona przez Użytkownika zgoda na przetwarzanie danych może być przez Użytkownika cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. Użytkownik ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Sprzedający niniejszym informuje, że nigdy nie prosi o podanie danych osobowych w treści emaila skierowanego do Użytkownika, a także nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.
 7. Sprzedający przetwarza dane osobowe przekazywane przez Użytkownika Serwisu w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników, Klientów przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem.
 8. W czasie wizyty na stronie internetowej Serwisu, automatycznie gromadzone są pliki cookies (małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika), przechowujące informacje związane z korzystaniem z Serwisu. Dotyczą one identyfikacji sesji (w której z kolei znajdują się zakodowane informacje o zalogowaniu, produktach w koszyku, produktach ostatnio oglądanych oraz ustawienia sortowania i widoku produktów) oraz ustawień obsługi witryny, służąc optymalizacji korzystania z witryny. W Serwisu stosowane są pliki cookies sesyjne, będące plikami tymczasowymi, przechowywanymi na urządzeniu (np. komputerze, smartfonie) użytkownika do momentu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki. Stosowane są także pliki cookies stałe, które pozostają w pamięci urządzenia (np. w komputerze, smartfonie) użytkownika przez czas określony w ich parametrach lub do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika, w opcjach dostępnych w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 9. Serwis korzysta z Google Analytics, serwisu analityki internetowej udostępnionego przez Google Inc. (“Google”). Google Analytics gromadzi pliki cookies stanowiące informacje dotyczące oglądalności stron internetowych oraz profilu systemowego użytkownika (włącznie z jego adresem IP). Informacje te są przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google używa tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Adresy IP użytkowników nie są łączone z żadnymi innymi danymi będącymi w posiadaniu Google.
 10. Użytkownik może wyrazić zgodę na stosowanie plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki. Użytkownik może także zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione tak aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje odnośnie możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, że w przypadku usuwania bądź ograniczenia korzystania z plików cookies, korzystanie z niektórych funkcjonalności witryny Serwisu może być utrudnione lub niemożliwe.

 § 10.ZMIANA REGULAMINU

 1. Operator jest uprawniony do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn (np. zmiana przepisów prawa, zmiana zasad sprzedaży w Serwisie).
 2. Informacja o zmianie Regulaminu pojawi się na stronie głównej Serwisu i staje się skuteczna wobec Użytkowników w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od momentu udostępnienia treści zmienionego Regulaminu w Serwisie. Wszelkie czynności realizowane w Serwisie przed wejściem w życie zmian są regulowane na zasadach dotychczas obowiązującego Regulaminu. Dalsze korzystania z Serwisu oznacza akceptację wprowadzonych zmian w Regulaminie, zaś odmowa akceptacji nowego Regulaminu skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług elektronicznych i zaprzestaniem korzystania z Serwisu.

 § 11.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Strona Serwisu oraz poszczególne strony internetowe, w tym zamieszczone w nich treści stanowią przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. 2019, poz. z późn. zm.). Jakiekolwiek zwielokrotnianie, w tym kopiowanie lub inne publiczne rozpowszechnianie ww. materiałów wymaga zgody Operatora.
 2. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtworzenie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 3. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 4. Integralną część Regulaminu stanowią: załącznik nr 1 Reklamacja Towaru oraz załącznik nr 2 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny  (t. jedn. Dz. U. 2019 poz. 1145. z późn. zm.), ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. 2019, , poz. 134. z późn. zm.), ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Załącznik nr 1 Reklamacja Towaru:

 

Do

Nord Walk Aleksander Wilanowski

ul. Logiczna 6, 54-007 Wrocław

 

Imię, nazwisko

Adres konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy

 

Reklamacja Towaru

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …..........…… roku Towar ………………….........

………………………………………………………………………. jest wadliwy.

Wada polega na …………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….……………………………...……………

………………………………………………………………………….………………………………………...…………

Wada została stwierdzona w dniu ……………..….. roku.

 

Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

 

 • wymiany Towaru na nowy* (art. 561 § 1)
 • nieodpłatną naprawę Towaru* (art. 561 § 1)
 • obniżenia ceny Towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………../przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1)
 • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny Towaru na konto ………….* (art. 560 § 1)

 

 

Z poważaniem

 

 

*niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa:

 

 

Do

Nord Walk Aleksander Wilanowski

ul. Logiczna 6, 54-007 Wrocław

 

 

Imię, nazwisko

Adres konsumenta/dane firmowe Konsumenta-Przedsiębiorcy

 

 

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

 

 

Ja ……………………………………….…………… niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży:

 ……………………………………………………………………………………………………………..………………..……

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 Proszę o zwrot środków na następujący rachunek bankowy: ………..……..……………………………………. ………………………………..

 

Data zawarcia umowy………………roku.

 

 

 

……………………………………

Podpis konsumenta/Konsumenta-Przedsiębiorcy

 

 

 


Zawartość koszyka

Brak produktów

Do ustalenia Wysyłka
0 zł Suma

Zobacz koszyk

Szukaj

Menu